goldbook1 - تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان
goldbook1
http://goldbook1.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    1
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1396/04/14
  • تعداد فروش کاربر
    0
Powered By yasfile.com
دسته بندی : پایان نامه
1395/08/27
داوودقادرزاده
+ توضیحات

تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان


قسمتی از متن :

چکیده:

هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین برنامه ریزی درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان درسال تحصیلی1395-1394می باشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه برنامه ریزی درسی پنهان (تقی پوروغفاری(1389)) و پرسشنامه ارزیابی صفات مشخصه ی افراد در ارتباط باپیشرفت تحصیلی استفاده شد داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره) تجزيه و تحليل شده اند.

نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجودداردهمچنین بین ساختارسازمانی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده گردیدبین کنش متقابل افراد باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شدبین جواجتماعی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجوداردوبین ساختارفیزیکی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وآفزایش یک متغیربردیگری تاثیرگذاراست.